Oferta studiów

 KWALIFIKACYJNE:


 • Nowość ! STUDIA PODYPLOMOWE PRZYGOTOWANIA NAUCZYCIELSKIEGO !!!

TRWA REKRUTACJA!!!  PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ – PAŹDZIERNIK  2021 r.

Trzysemestralne studia, których celem  jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki w wymiarze niezbędnym do uzyskania przygotowania pedagogicznego i uzyskania kwalifikacji nauczycielskich.

Absolwent jest przygotowany do realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły i innych placówek oświatowo-wychowawczych.

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. Poz. 1450) oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 24 sierpnia 2017 r. Poz. 1575 z późn. zm.).

Na Studia Podyplomowe Przygotowania Nauczycielskiego przyjmowane są osoby, posiadające dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia, które chcą uzyskać kwalifikacje niezbędne w zawodzie nauczyciela. Studia są przeznaczone dla nauczycieli, którzy nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych oraz kandydatów na nauczycieli, będących absolwentami studiów wyższych, posiadającymi przygotowanie merytoryczne do nauczania określonego przedmiotu lub przedmiotów.

Koszt studiów: 1300 zł/semestr


 • Nowość ! JĘZYK ANGIELSKI W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ

TRWA REKRUTACJA!!!  PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ – PAŹDZIERNIK  2021 r.

Dwusemestralne studia, które umożliwiają nabycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z języka angielskiego w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej. Pozwalają na zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej treści, metod oraz zasad nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Organizują warunki do kształtowania się umiejętności i  kompetencji niezbędnych do konstruowania scenariuszy zajęć oraz przeprowadzania zajęć z języka angielskiego z dziećmi, opierając się na właściwie dobranych materiałach językowych oraz metodach nauczania. Kształtują umiejętności uczenia się i doskonalenia własnych kompetencji nauczycielskich z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji oraz e-learningu jako środka uczenia się i nauczania.

Uczestnikami studiów mogą być nauczyciele  pracujący w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach I – III oraz absolwenci studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,  legitymujący się znajomością języka angielskiego, posiadający świadectwo potwierdzające znajomość języka angielskiego  na poziomie B2 [FCE] i zainteresowani zdobyciem kwalifikacji metodycznych do nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (Young Learners).

Koszt studiów: 1500 zł/semestr


 • ZAJĘCIA TECHNICZNE Z WYCHOWANIEM KOMUNIKACYJNYM

TRWA REKRUTACJA!!!  PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ – PAŹDZIERNIK  2021 r.

Oferta studiów jest przygotowana dla nauczycieli lub osób, które mają dyplom ukończenia studiów wyższych oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne i planują nabyć kwalifikacje do nauczania przedmiotów:

 • Zajęcia techniczne z wychowaniem komunikacyjnym w klasach IV-VI szkoły podstawowej
 • Technika w klasach I-III szkoły gimnazjalnej

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i metodyczne w zakresie realizacji zadań szkoły, podstaw programowych i programów z przedmiotu TECHNIKA i ścieżki wychowanie komunikacyjne.

Czas trwania studiów podyplomowych – trzy semestry

Koszt studiów: 1300 zł/semestr ( możliwość rozłożenia na raty)


 • LOGOPEDIA

TRWA REKRUTACJA!!!  PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ – PAŹDZIERNIK 2021 r.

Celem studiów jest nabycie kompetencji i uprawnień do pracy na stanowisku nauczyciela-logopedy lub logopedy, a w szczególności wyposażenie w wiedzę i umiejętności diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy, przygotowanie do prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na korygowanie wad wymowy u dzieci z nieprawidłowym bądź zaburzonym rozwojem mowy i komunikacji językowej, przygotowanie do udzielania porad nauczycielom odnośnie do wspierania rozwoju mowy dzieci w środowisku szkolnym, przygotowanie do podejmowania współpracy ze środowiskiem – rodziną, opiekunami osób, których dotyczy oddziaływanie logopedyczne, udzielanie pomocy zgodnie ze standardami terapii logopedycznej oraz zasadami etyki zawodowej. Na Podyplomowe Studia Logopedyczne przyjmowane są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia. Preferowani są absolwenci kierunków filologicznych, pedagogicznych, psychologicznych oraz innych z przygotowaniem pedagogicznym. Nabór kandydatów prowadzony jest w formie przesłuchania sprawdzającego predyspozycje kandydatów do wykonywania zawodu logopedy (do rozmowy powinny przystępować osoby bez wad wymowy, wad głosu i wad słuchu). Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, odbycie praktyk i złożenie egzaminu końcowego.

Absolwenci mogą podejmować pracę w przedszkolach ogólnodostępnych, szkołach podstawowych ogólnodostępnych, poradniach specjalistycznych, poradniach logopedycznych, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, szkolno-wychowawczych, rehabilitacyjnych, w klinikach i na oddziałach szpitalnych leczących dzieci i dorosłych z zaburzeniami mowy.

Informacje dodatkowe:
– Informacja o wykładowcach – Pobierz
– Informacja o przedmiotach – Pobierz

Koszt studiów: 1500 zł/semestr


 • RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA

TRWA REKRUTACJA!!!  PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ – PAŹDZIERNIK  2021 r.

Resocjalizacja i socjoterapia to specjalność na 3-semestralnych studiach podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej przygotowująca do wykonywania zawodu nauczyciela w tej specjalności. Studia realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

Celem studiów podyplomowych z zakresu Resocjalizacja i socjoterapia jest przygotowanie profesjonalnych socjoterapeutów, którzy dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, będą mogli w sposób odpowiedzialny podejmować działania na rzecz poprawy sytuacji i funkcjonowania psycho-społecznego dzieci i młodzieży przejawiającej zaburzenia w zachowaniu, a także przeżywającej osobiste problemy i trudności życiowe. Podczas studiów słuchacz zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, specjalnego oraz dydaktyki specjalnej.

Absolwenci studium uzyskają uprawnienia pedagogiczne w zakresie resocjalizacji i socjoterapii oraz możliwość wykonywania zawodu kuratora sądowego, wychowawcy w zakładach poprawczych dla nieletnich, świetlicach socjoterapeutycznych.

Koszt studiów: 1300 zł/semestr


 • EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

TRWA REKRUTACJA!!!  PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ – PAŹDZIERNIK  2021 r.

Głównym celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności dydaktyczno – pedagogiczne, niezbędne do prowadzenia nowego w Podstawie Programowej MEN przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz pełnienia funkcji koordynatora ds. bezpieczeństwa w placówkach wychowawczo-oświatowych. Studia adresowane są do czynnych zawodowo nauczycieli, którzy nie posiadają wymaganych kwalifikacji do prowadzenia przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa oraz dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych pedagogicznych lub innych dodatkowo poświadczonych kwalifikacjami pedagogicznymi, zainteresowanych zdobyciem dodatkowych kwalifikacji.

Studia te mają za zadanie wyrobienie u słuchaczy umiejętności przekazywania w przystępnej formie właściwej wiedzę, ale również poczucie wspólnej odpowiedzialności, wszystkich członków społeczeństwa za sprawy bezpieczeństwa i obronności.

Koszt studiów: 1300 zł/semestr


 • TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ARTETERAPIĄ

TRWA REKRUTACJA!!!  PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ – PAŹDZIERNIK 2021 r.

3-semestralne studia podyplomowe z zakresu „Terapii pedagogicznej z arteterapią” wyposażają słuchaczy
w stosowną wiedzę, umiejętności i nawyki, które pozwolą na ich wykorzystanie w pracy psychopedagogicznej z dziećmi i młodzieżą w instytucjach takich jak: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, świetlice terapeutyczne, warsztaty terapii zajęciowej, różnego rodzaju ośrodki terapeutyczne, świetlice, przedszkola i klasy integracyjne oraz inne placówki opiekuńczo-wychowawcze.Studia adresowane są do osób, które mają ukończone studia     licencjackie lub magisterskie w zakresie pedagogiki oraz kwalifikacje pedagogiczne (przygotowanie pedagogiczne – uprawnienia nauczycielskie) w przypadku ukończonych studiów nie nauczycielskich. Adresatami studiów są nauczyciele oraz inni pracownicy systemu oświaty, którzy zamierzają podjąć działalność wspomagającą rozwój, wspierającą lub terapeutyczną i arteterapeutyczną wobec dzieci i młodzieży.

Koszt studiów: 1300 zł/semestr


 • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA Z SOCJOTERAPIĄ
TRWA REKRUTACJA!!!  PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ – PAŹDZIERNIK  2021 r.

Studia podyplomowe doskonalące w ramach kształcenia ustawicznego przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów szkolnych, wychowawców, którzy chcą zdobyć nowe umiejętności oraz poszerzyć swoją wiedzę. Celem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry dla potrzeb szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek szkolno-wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych oraz socjoterapeutycznych współpracujących z uczniami wybitnie uzdolnionymi, którym szkoła powinna pomóc w rozwijaniu pasji i zdolności, jak również
z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie, czy pochodzącą ze środowisk zaniedbanych ekonomicznie czy kulturowo.

Koszt studiów: 1300 zł/semestr

 

DOSKONALĄCE:


 •  EMISJA GŁOSU

TRWA REKRUTACJA!!!  PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ – PAŹDZIERNIK  2021 r.

Studia Podyplomowe z Emisji Głosu (2-semestralne) skierowane są do absolwentów szkół wyższych, którzy na co dzień wykorzystują swój głos jako narzędzie pracy (m.in. menedżerów, dziennikarzy, nauczycieli, trenerów, prawników, polityków, konferansjerów).

Celem studiów jest nabycie umiejętności z zakresu prawidłowej emisji głosu: praktyczne przygotowanie do pracy głosem, poprawa nośności wydobywanego dźwięku, odnalezienie optymalnej średnicy głosu, dbanie o prawidłową dykcję i intonację, zapoznanie się z technikami wykorzystywanymi w emisji głosu z uwzględnieniem metod ruchowych (m.in. technika Alexandra), wyposażenie w wiedzę z zakresu higieny głosu, przygotowanie do wystąpień publicznych (sposoby radzenia sobie ze stresem, kreowanie wizerunku, psychologia kontaktu).

Koszt studiów: 1300 zł/semestr


 •  GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

TRWA REKRUTACJA!!!  PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ – PAŹDZIERNIK 2021 r.

Celem 2-semestralnych studiów jest przekazanie wiedzy, umiejętności oraz rozwijanie kompetencji społecznych dających możliwość wykonywania pracy specjalisty w zakresie gospodarowania odpadami. W ramach studiów, słuchacze oprócz szczegółowej wiedzy merytorycznej związanej z odpadami, otrzymują szereg wiadomości natury prawnej i ekonomicznej. Słuchacze studiów zapoznają się również z praktycznymi aspektami gospodarki odpadami komunalnymi występującymi zarówno w przedsiębiorstwach oraz administracji różnych szczebli. Słuchacze studiów wykorzystają zdobyte kompetencje podczas kierowania przedsiębiorstwem gospodarki odpadami, współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z sektorem publicznym i prywatnym współpracującym z gospodarką odpadową i związaną z ochroną środowiska.

Studia kierowane do kadry inżynierskiej i administracyjnej zajmującej się gospodarką odpadami w przedsiębiorstwach lub administracji samorządowej, pracowników małych, średnich, dużych przedsiębiorstw, w tym komunalnych zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o zakres gospodarki odpadami oraz absolwenci studiów wyższych legitymujący się dyplomem ukończenia studiów co najmniej I-go stopnia.

Koszt studiów: 1300 zł/semestr


 • FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ – POZYSKIWANIE, MONITOROWANIE I ROZLICZANIE

TRWA REKRUTACJA!!!  PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ – PAŹDZIERNIK  2021 r.

Celem  2-semestralnych studiów  jest przekazanie wiedzy, umiejętności oraz rozwijanie kompetencji społecznych dających możliwość wykonywania pracy w zakresie gospodarowania i administrowanie projektami z funduszy pozyskiwanych w ramach Unii Europejskiej oraz z innych źródeł. Studia mają dostarczyć umiejętności w zakresie: pozyskiwania funduszy unijnych, tworzenia projektów, sporządzania wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych, gospodarowania finansami, przygotowania i prowadzenia ocen programów i projektów, kontroli procesu oraz ewaluacji, monitoringu programów i projektów. Treści kształcenia są realizowane z perspektywy instytucji publicznych, pozarządowych oraz gospodarczych.

Uczestnikami studiów mogą być pracownicy administracji państwowej, samorządowej, nauczyciele (zajmujący się pozyskiwaniem funduszy UE), przedstawiciele różnorodnych środowisk i organizacji społecznych (NGO), instytucji publicznych, absolwenci szkół wyższych, bezrobotni zarejestrowani w Urzędzie Pracy oraz pracownicy i właściciele małych i średnich przedsiębiorstw.

Słuchacz studiów będzie umiał opracować strategię pozyskiwania funduszy z UE, dopasuje możliwość instytucji lub firmy do pozyskania określonych funduszy, nabędzie niezbędne umiejętności do przygotowania projektu, w tym konstrukcja budżetu, harmonogramu, zarządzania, działań, opisu rezultatów. Będzie umiał skorzystać z różnych źródeł pozyskania funduszy UE w kraju i zagranicą. Będzie umiał zarządzać, monitorować oraz dokonać ewaluacji wybranego projektem.

Koszt studiów: 1300 zł/semestr


 •  KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH

        TRWA REKRUTACJA!!!  PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ – PAŹDZIERNIK  2021 r.

Studia dwusemestralne, których Celem Studiów jest kształcenie kadry aktywnej zawodowo w obszarze działań inżynierskich w zakładach i przedsiębiorstwach zajmujących sie tworzeniem nowych konstrukcji, udoskonalaniem rozwiązań już istniejących, a także ich kompleksowym wdrażaniem oraz przygotowanie kadry do samodzielnego i wydajnego stosowania wiedzy z zakresu wykorzystania najczęściej stosowanych w przemyśle programów do komputerowego wspomagania projektowania CAD,zarówno 3D (trójwymiarowego), jak też 2D (dwuwymiarowego). Studia adresowane są do inżynierów uczestniczących w realizacji procesów projektowych. Uwzględniając wymagania rynkowe formułowane w odniesieniu do nowych produktów, w programie studiów zawarto, oprócz tematyki związanej z technologiami komputerowymi, także zagadnienia z ochrony własności intelektualnej oraz zagadnienia przedsiębiorczości inżynierów w działaniach  na rzecz przemysłu.

Koszt studiów: 1300 zł/semestr