– Oferta studiów

PWSZ w Głogowie

Kwalifikacyjne:

TRWA REKRUTACJA!!!

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ – PAŹDZIERNIK 2022 r.

Trzysemestralne studia, których celem jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki w wymiarze niezbędnym do uzyskania przygotowania pedagogicznego i uzyskania kwalifikacji nauczycielskich.
Absolwent jest przygotowany do realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły i innych placówek oświatowo-wychowawczych.
Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. Poz. 1450) oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 24 sierpnia 2017 r. Poz. 1575 z późn. zm.).

Podstawowe informacje:

 1. Koszt studiów – 1300 zł za semestr/ istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.
 2. Adresaci – Na Studia Podyplomowe Przygotowania Nauczycielskiego przyjmowane są osoby, posiadające dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia, które chcą uzyskać kwalifikacje niezbędne w zawodzie nauczyciela. Studia są przeznaczone dla nauczycieli, którzy nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych oraz kandydatów na nauczycieli, będących absolwentami studiów wyższych, posiadającymi przygotowanie merytoryczne do nauczania określonego przedmiotu lub przedmiotów.
 3. Opłata rekrutacyjna – brak.
 4. Liczba semestrów – 3.
 5. Liczba godzin teoretycznych – 400.
 6. Liczba godzin praktyk – 150.
 7. Zasady rekrutacji:
  Zgłoszenie przez Internetową Rekrutację Kandydatów – link.
  O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 8. Czas trwania – Semestr zimowy 2022/2023 – semestr zimowy 2023/2024.
 9. Terminy i plan studiów – zajęcia realizowane są w systemie codwutygodniowym w soboty i niedziele.
 10. Warunki uzyskania świadectwa – Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, odbycie praktyk oraz złożenie egzaminów, w tym egzaminu końcowego. Egzamin końcowy ma charakter komisyjny, przewodniczy mu Dyrektor Instytutu Humanistycznego, członkami Komisji są dwie osoby prowadzące zajęcia na Studiach Podyplomowych, wyznaczone przez Dyrektora Instytutu.
 11. Załączniki:

  Plan
  studiów

TRWA REKRUTACJA!!!

 PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ – PAŹDZIERNIK 2022 r.

Celem czterosemestralnych studiów podyplomowych  z zakresu Logopedia jest nabycie kompetencji i uprawnień do pracy na stanowisku nauczyciela-logopedy lub logopedy, a w szczególności wyposażenie w wiedzę i umiejętności diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy, przygotowanie do prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na korygowanie wad wymowy u dzieci z nieprawidłowym bądź zaburzonym rozwojem mowy i komunikacji językowej, przygotowanie do udzielania porad nauczycielom odnośnie do wspierania rozwoju mowy dzieci w środowisku szkolnym, przygotowanie do podejmowania współpracy ze środowiskiem – rodziną, opiekunami osób, których dotyczy oddziaływanie logopedyczne, udzielanie pomocy zgodnie ze standardami terapii logopedycznej oraz zasadami etyki zawodowej.

Absolwenci mogą podejmować pracę w przedszkolach ogólnodostępnych, szkołach podstawowych ogólnodostępnych, poradniach specjalistycznych, poradniach logopedycznych, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, szkolno-wychowawczych, rehabilitacyjnych, w klinikach i na oddziałach szpitalnych leczących dzieci i dorosłych z zaburzeniami mowy.

Podstawowe informacje:

 1. Koszt studiów – 1500 zł za semestr/ istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.
 2. Adresaci – Na Podyplomowe Studia Logopedyczne przyjmowane są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia. Preferowani są absolwenci kierunków filologicznych, pedagogicznych, psychologicznych oraz innych z przygotowaniem pedagogicznym. Nabór kandydatów prowadzony jest w formie przesłuchania sprawdzającego predyspozycje kandydatów do wykonywania zawodu logopedy (do rozmowy powinny przystępować osoby bez wad wymowy, wad głosu i wad słuchu).
 3. Opłata rekrutacyjna – brak.
 4. Liczba semestrów – 4.
 5. Liczba godzin teoretycznych – 500.
 6. Liczba godzin praktyk – 100.
 7. Zasady rekrutacji: Zgłoszenie przez Internetową Rekrutację Kandydatów – link.
  O przyjęciu decyduje wynik przesłuchania sprawdzającego predyspozycje oraz kolejność zgłoszeń.
 8. Czas trwania studiów – semestr zimowy 2022/2023 – semestr letni 2023/2024.
 9. Terminy i plan studiów – zajęcia realizowane są w systemie codwutygodniowym w soboty i niedziele.
 10. Warunki uzyskania świadectwa – Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń i egzaminów, odbycie praktyk i złożenie egzaminu końcowego z oceną pozytywną.
 11. Załączniki:

  Lista
  przedmiotów

  Lista
  wykładowców

TRWA REKRUTACJA!!!

 PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ – PAŹDZIERNIK 2022 r.

Celem trzysemestralnych studiów podyplomowych z zakresu Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest możliwość nadania/zdobycia kwalifikacji do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego – a ściślej pedagoga (nauczyciela, wychowawcy, terapeuty/rehabilitanta) osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagoga) w dziale pedagogiki (nauczania, wychowania, terapii/rehabilitacji) osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogiki) jako specjalności pedagogiki specjalnej;

Opis kwalifikacji uzyskanych po ukończeniu studiów:

 • zajmowanie stanowiska nauczyciela, wychowawcy, pedagoga, rehabilitanta/terapeuty w przedszkolach, w tym:
 • w przedszkolach ogólnodostępnych (ogólnodostępnych z oddziałami ogólnodostępnymi – bez oddziałów integracyjnych i specjalnych, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz specjalnymi),  w przedszkolach integracyjnych oraz przedszkolach specjalnych
 • zajmowanie stanowiska nauczyciela, wychowawcy, pedagoga, rehabilitanta/terapeuty w szkołach podstawowych, w szkołach ponadpodstawowych, w tym:
 • w szkołach ogólnodostępnych (ogólnodostępnych z oddziałami ogólnodostępnymi – bez oddziałów integracyjnych i specjalnych, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz specjalnymi), w szkołach integracyjnych oraz szkołach specjalnych
 • zajmowanie stanowiska nauczyciela, wychowawcy, pedagoga, rehabilitanta/terapeuty:
 • w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, w specjalnym ośrodku wychowawczym,
 • w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, w poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • w centrum leczniczo-rehabilitacyjnym, w warsztacie terapii zajęciowej,
 • w domu pomocy społecznej, w środowiskowym domu samopomocy,
 • w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, w zakładzie poprawczym, w zakładzie karnym.

 Podstawowe informacje:

 1. Koszt studiów – 1500 zł za semestr/ istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.
 2. Adresaci:
  – skierowane do absolwentów studiów wyższych (licencjackich, magisterskich) z przygotowaniem nauczycielskim, z przygotowaniem pedagogicznym;
  – skierowane do osób, które mają kwalifikacje do nauczania przedmiotu, do prowadzenia zajęć, a nie mają wykształcenia w zakresie pedagogiki specjalnej;
  – skierowane do osób, które posiadają kwalifikacje w danym zakresie pedagogiki specjalnej, a nie posiadają wykształcenia w odmiennym, odrębnym zakresie pedagogiki specjalnej;
  – skierowane do osób, które podjęły pracę w przedszkolach, szkołach, ośrodkach dla niepełnosprawnych intelektualnie oraz innych instytucjach zajmujących się chorymi, zaburzonymi;
  – skierowane do osób, które ubiegają się o zatrudnienie w przedszkolach, szkołach, ośrodkach dla niepełnosprawnych intelektualnie oraz innych placówkach zajmujących się chorymi, – zaburzonymi.
 3. Opłata rekrutacyjna – brak.
 4. Liczba semestrów – 3.
 5. Liczba godzin teoretycznych – 450 godzin.
 6. Liczba godzin praktyk – 180 godzin.
 7. Zasady rekrutacji – Zgłoszenie przez Internetową Rekrutację Kandydatów – link.
 8. Czas trwania studiów – semestr zimowy 2022/2023 – semestr zimowy 2023/2024.
 9. Terminy i plan studiów – zajęcia realizowane są w systemie codwutygodniowym w soboty i niedziele.
 10. Warunki uzyskania świadectwa – Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń i egzaminów, odbycie praktyk i złożenie egzaminu końcowego z oceną pozytywną.
 11. Załączniki:

  Plan
  studiów

Doskonalące:

Studia podyplomowe są skierowane do osób, które ukończyły co najmniej studia I stopnia.

Przygotowując program studiów podyplomowych wzięto pod uwagę potrzeby zmieniającej się gospodarki i rynku oraz oczekiwania kandydatów, którzy chcą uzupełniać swoją wiedzę, doskonalić umiejętności zawodowe, uzyskać zupełnie nowe kwalifikacje, czy też rozwijać zainteresowania.

Opis studiów: Ciągły proces zmian dokonujący się w podmiotach gospodarczych oraz w szeroko pojętym otoczeniu wymusza konieczność podejmowania trudnych decyzji w warunkach ryzyka i niepewności oraz stwarza zapotrzebowanie na wiedzę z zakresu zarządzania zasobami podmiotów gospodarczych. Zjawiska pandemiczne oraz powstające w związku z nim znaczne utrudnienia czy ograniczenia w funkcjonowaniu biznesu, powodują, iż wielu menedżerów, właścicieli, i specjalistów, poszukuje odpowiedzi, jak organizować i zarządzać biznesem w obliczu tak głębokich zmian społecznych i gospodarczych.

Plan studiów

Oferta  Studiów Podyplomowych skierowana jest do:

 • właścicieli firm;
 • menedżerów wyższego i średniego stopnia zarządzania;
 • specjalistów pracujących na samodzielnych stanowiskach.

Koszt studiów: 1300 zł/semestr, istnieje możliwość rozłożenia na raty.

Brak opłaty rekrutacyjnej!

Liczba semestrów: 2.

Liczba godzin: 195 (60 pkt ETCS).

Praktyki: brak.

Zasady rekrutacji:

Zgłoszenie przez Internetową Rekrutację Kandydatów – link.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Terminy i plan zajęć: zajęcia realizowane będą w systemie codwutygodniowym w soboty i niedziele

Warunki uzyskania świadectwa: Absolwent zobowiązany jest do czynnego uczestniczenia w zajęciach organizowanych w ramach studiów podyplomowych oraz uzyskania zaliczeń z przedmiotów objętych programem.
Zakończenie drugiego semestru kończy się egzaminem ustnym.

TRWA REKRUTACJA!!!

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ – PAŹDZIERNIK 2022 r.

Celem dwusemestralnych studiów podyplomowych z zakresu Neurologopedii jest wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności, wiedzę i narzędzia z zakresu neurologopedii, które są niezbędne do samodzielnego przeprowadzenia diagnozy i terapii neurologopedycznej, oraz uzyskanie wiedzy niezbędnej do specjalizacji w zakresie neurologopedii. Studia istotnie poszerzają i ugruntowują wiedzę dotyczącą zaburzeń mowy o etiologii neurologicznej oraz wyposażą studenta w praktyczne umiejętności, które są niezbędne do funkcjonowania w interdyscyplinarnym zespole zajmującym się pacjentami z zaburzeniami mowy i komunikacji.

Opis kwalifikacji uzyskanych po ukończeniu studiów:
Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych może podjąć zatrudnienie w:
– placówkach oświatowych, m.in. w przedszkolach i szkołach (w tym integracyjnych, specjalnych), w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz poradniach specjalistycznych, w ramach zespołów WWRD (wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).
– placówkach z zakresu pomocy społecznej, m.in. w żłobkach, domach pomocy społecznej, domach dziecka,
– placówkach służby zdrowia, m.in. w szpitalach, przychodniach, poradniach rehabilitacyjnych, sanatoriach,
– organizacjach pozarządowych na rzecz dzieci i osób z niepełnosprawnościami (fundacje, stowarzyszenia).
Absolwent będzie mógł również otworzyć własny gabinet neurologopedyczny, prowadząc diagnozę i terapię neurologopedyczną.

Dodatkowe informacje:
W trakcie studiów student dodatkowo uzyska certyfikat za udział w szkoleniu z zakresu neurologopedii. Szkolenie będzie miało charakter praktyczny, warsztatowy. Dzięki szkoleniu studenci nabędą wiedzę i umiejętność w zakresie strategii i metod w terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i komunikacji o różnym pochodzeniu. Udział w szkoleniu oraz uzyskanie certyfikatu jest bezpłatne.

Podstawowe informacje:

Koszt studiów: 1850 zł za semestr/ istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty

Adresaci:
• skierowane do absolwentów studiów magisterskich na kierunku Logopedia, na specjalności Logopedia
• skierowane do absolwentów czterosemestralnych studiów podyplomowych w zakresie logopedii – minimum 600 godzin

Opłata rekrutacyjna: brak

Liczba semestrów: 2

Liczba godzin teoretycznych: 145 godzin

Liczba godzin praktycznych: 135 godzin

Liczba godzin praktyk: 80 godzin

Zasady rekrutacji:
Zgłoszenie przez Internetową Rekrutację Kandydatów – link.

Czas trwania studiów: semestr zimowy 2022/2023 – semestr letni 2022/2023
Terminy i plan studiów: zajęcia realizowane są w systemie codwutygodniowym w soboty i niedziele, część zajęć zrealizowana zostanie online
Warunki uzyskania świadectwa: Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń i egzaminów, odbycie praktyk i złożenie egzaminu końcowego w formie testu z oceną pozytywną.

Plan
studiów

Back to top