– Oferta studiów

PWSZ w Głogowie

Kwalifikacyjne:

TRWA REKRUTACJA!!! PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ – PAŹDZIERNIK 2021 r.

Trzysemestralne studia, których celem jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki w wymiarze niezbędnym do uzyskania przygotowania pedagogicznego i uzyskania kwalifikacji nauczycielskich.

Absolwent jest przygotowany do realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły i innych placówek oświatowo-wychowawczych.

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. Poz. 1450) oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 24 sierpnia 2017 r. Poz. 1575 z późn. zm.).

Na Studia Podyplomowe Przygotowania Nauczycielskiego przyjmowane są osoby, posiadające dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia, które chcą uzyskać kwalifikacje niezbędne w zawodzie nauczyciela. Studia są przeznaczone dla nauczycieli, którzy nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych oraz kandydatów na nauczycieli, będących absolwentami studiów wyższych, posiadającymi przygotowanie merytoryczne do nauczania określonego przedmiotu lub przedmiotów.

Koszt studiów:
1300 zł/semestr

TRWA REKRUTACJA!!! PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ – PAŹDZIERNIK 2021 r.

Celem studiów jest nabycie kompetencji i uprawnień do pracy na stanowisku nauczyciela-logopedy lub logopedy, a w szczególności wyposażenie w wiedzę i umiejętności diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy, przygotowanie do prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na korygowanie wad wymowy u dzieci z nieprawidłowym bądź zaburzonym rozwojem mowy i komunikacji językowej, przygotowanie do udzielania porad nauczycielom odnośnie do wspierania rozwoju mowy dzieci w środowisku szkolnym, przygotowanie do podejmowania współpracy ze środowiskiem – rodziną, opiekunami osób, których dotyczy oddziaływanie logopedyczne, udzielanie pomocy zgodnie ze standardami terapii logopedycznej oraz zasadami etyki zawodowej. Na Podyplomowe Studia Logopedyczne przyjmowane są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia. Preferowani są absolwenci kierunków filologicznych, pedagogicznych, psychologicznych oraz innych z przygotowaniem pedagogicznym. Nabór kandydatów prowadzony jest w formie przesłuchania sprawdzającego predyspozycje kandydatów do wykonywania zawodu logopedy (do rozmowy powinny przystępować osoby bez wad wymowy, wad głosu i wad słuchu). Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, odbycie praktyk i złożenie egzaminu końcowego.

Absolwenci mogą podejmować pracę w przedszkolach ogólnodostępnych, szkołach podstawowych ogólnodostępnych, poradniach specjalistycznych, poradniach logopedycznych, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, szkolno-wychowawczych, rehabilitacyjnych, w klinikach i na oddziałach szpitalnych leczących dzieci i dorosłych z zaburzeniami mowy.

Informacje dodatkowe:

Koszt studiów:
1500 zł/semestr

TRWA REKRUTACJA!!! PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ – PAŹDZIERNIK 2021 r.

Studia kwalifikacyjne, umożliwiające uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pedagog specjalny o specjalności oligofrenopedagog (pedagog osób z  niepełnosprawnością intelektualną) oraz uzyskanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska: nauczyciel, wychowawca, rehabilitant (terapeuta).

Studia zostały przygotowane z uwzględnieniem zapotrzebowania na specjalistów z zakresu pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogiki (wzrostu liczby osób z zaburzeniami stanu zdrowia biopsychospołecznego, z niepełnosprawnością, z niedostosowaniem, rozwoju systemu edukacji specjalnej, edukacji integracyjnej, edukacji inkluzyjnej) i możliwości pracy – zatrudnienia w instytucjach edukacyjnych, w placówkach pomocy społecznej, opiekuńczo-wychowawczych, profilaktyki społecznej, rehabilitacji, resocjalizacji, terapii (w sektorze publicznym, w sektorze prywatnym).

Absolwenci mogą pedjmować pracę:
w przedszkolu (ogólnodostępnym, integracyjnym, specjalnym),
w szkole podstawowej (ogólnodostępnej, integracyjnej, specjalnej),
w szkole ponadpodstawowej (ogólnodostępnej, integracyjnej, specjalnej),
w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
w specjalnym ośrodku wychowawczym,
w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym,
w poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w centrum leczniczo-rehabilitacyjnym,
w warsztacie terapii zajęciowej,
w domu pomocy społecznej,
w środowiskowym domu samopomocy.

Informacje dodatkowe:

Studia skierowane są do absolwentów: studiów wyższych licencjackich, studiów wyższych magisterskich.
Warunki organizacji studiów: kształcenie weekendowe (piątek, sobota, niedziela) stacjonarne (na uczelni).

Warunki realizacji studiów: zdanie egzaminów, uzyskanie zaliczeń z przedmiotów o charakterze teoretycznym (teoria); zdanie egzaminów, uzyskanie zaliczeń z przedmiotów o charakterze metodycznym (metodyka); uzyskanie zaliczeń z przedmiotów o charakterze praktycznym (praktyka), zdanie egzaminu końcowego.

Koszt studiów:
1500 zł/semestr (możliwość rozłożenia na raty).

Studia zostały przygotowane z uwzględnieniem przepisów prawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668); Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2021 poz. 890); Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2020 poz. 1289); Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 2215).

 

Doskonalące:

Studia podyplomowe są skierowane do osób, które ukończyły co najmniej studia I stopnia.

Przygotowując program studiów podyplomowych wzięto pod uwagę potrzeby zmieniającej się gospodarki i rynku oraz oczekiwania kandydatów, którzy chcą uzupełniać swoją wiedzę, doskonalić umiejętności zawodowe, uzyskać zupełnie nowe kwalifikacje, czy też rozwijać zainteresowania.

Opis studiów: Ciągły proces zmian dokonujący się w podmiotach gospodarczych oraz w szeroko pojętym otoczeniu wymusza konieczność podejmowania trudnych decyzji w warunkach ryzyka i niepewności oraz stwarza zapotrzebowanie na wiedzę z zakresu zarządzania zasobami podmiotów gospodarczych. Zjawiska pandemiczne oraz powstające w związku z nim znaczne utrudnienia czy ograniczenia w funkcjonowaniu biznesu, powodują, iż wielu menedżerów, właścicieli, i specjalistów, poszukuje odpowiedzi, jak organizować i zarządzać biznesem w obliczu tak głębokich zmian społecznych i gospodarczych.

Plan studiów

Oferta  Studiów Podyplomowych skierowana jest do:

  • właścicieli firm;
  • menedżerów wyższego i średniego stopnia zarządzania;
  • specjalistów pracujących na samodzielnych stanowiskach.

Koszt studiów: 1300 zł/semestr, istnieje możliwość rozłożenia na raty.

Brak opłaty rekrutacyjnej!

Liczba semestrów: 2.

Liczba godzin: 195 (60 pkt ETCS).

Praktyki: brak.

Zasady rekrutacji:

Studia te kierowane są w szczególności do osób, które zawodowo związane są z biznesem
i stają w obliczu nadchodzących zmian gospodarczych i społecznych.  Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie wymaganych dokumentów w sekretariacie studiów podyplomowych (p. 221 lub mailowo) do dnia 20 września 2021 r.:
– odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia;
– kwestionariusz osobowy.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Terminy i plan zajęć: zajęcia realizowane będą w systemie codwutygodniowym w soboty i niedziele

Warunki uzyskania świadectwa: Absolwent zobowiązany jest do czynnego uczestniczenia w zajęciach organizowanych w ramach studiów podyplomowych oraz uzyskania zaliczeń z przedmiotów objętych programem.
Zakończenie drugiego semestru kończy się egzaminem ustnym.

 

Back to top