– Oferta studiów

PWSZ w Głogowie

Kwalifikacyjne:

TRWA REKRUTACJA!!! PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ – PAŹDZIERNIK 2021 r.

Trzysemestralne studia, których celem jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki w wymiarze niezbędnym do uzyskania przygotowania pedagogicznego i uzyskania kwalifikacji nauczycielskich.

Absolwent jest przygotowany do realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły i innych placówek oświatowo-wychowawczych.

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. Poz. 1450) oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 24 sierpnia 2017 r. Poz. 1575 z późn. zm.).

Na Studia Podyplomowe Przygotowania Nauczycielskiego przyjmowane są osoby, posiadające dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia, które chcą uzyskać kwalifikacje niezbędne w zawodzie nauczyciela. Studia są przeznaczone dla nauczycieli, którzy nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych oraz kandydatów na nauczycieli, będących absolwentami studiów wyższych, posiadającymi przygotowanie merytoryczne do nauczania określonego przedmiotu lub przedmiotów.

Koszt studiów:
1300 zł/semestr

TRWA REKRUTACJA!!! PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ – PAŹDZIERNIK 2021 r.

Celem studiów jest nabycie kompetencji i uprawnień do pracy na stanowisku nauczyciela-logopedy lub logopedy, a w szczególności wyposażenie w wiedzę i umiejętności diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy, przygotowanie do prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na korygowanie wad wymowy u dzieci z nieprawidłowym bądź zaburzonym rozwojem mowy i komunikacji językowej, przygotowanie do udzielania porad nauczycielom odnośnie do wspierania rozwoju mowy dzieci w środowisku szkolnym, przygotowanie do podejmowania współpracy ze środowiskiem – rodziną, opiekunami osób, których dotyczy oddziaływanie logopedyczne, udzielanie pomocy zgodnie ze standardami terapii logopedycznej oraz zasadami etyki zawodowej. Na Podyplomowe Studia Logopedyczne przyjmowane są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia. Preferowani są absolwenci kierunków filologicznych, pedagogicznych, psychologicznych oraz innych z przygotowaniem pedagogicznym. Nabór kandydatów prowadzony jest w formie przesłuchania sprawdzającego predyspozycje kandydatów do wykonywania zawodu logopedy (do rozmowy powinny przystępować osoby bez wad wymowy, wad głosu i wad słuchu). Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, odbycie praktyk i złożenie egzaminu końcowego.

Absolwenci mogą podejmować pracę w przedszkolach ogólnodostępnych, szkołach podstawowych ogólnodostępnych, poradniach specjalistycznych, poradniach logopedycznych, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, szkolno-wychowawczych, rehabilitacyjnych, w klinikach i na oddziałach szpitalnych leczących dzieci i dorosłych z zaburzeniami mowy.

Informacje dodatkowe:

Koszt studiów:
1500 zł/semestr

Doskonalające:

Studia podyplomowe są skierowane do osób, które ukończyły co najmniej studia I stopnia.

Przygotowując program studiów podyplomowych wzięto pod uwagę potrzeby zmieniającej się gospodarki i rynku oraz oczekiwania kandydatów, którzy chcą uzupełniać swoją wiedzę, doskonalić umiejętności zawodowe, uzyskać zupełnie nowe kwalifikacje, czy też rozwijać zainteresowania.

Opis studiów: Ciągły proces zmian dokonujący się w podmiotach gospodarczych oraz w szeroko pojętym otoczeniu wymusza konieczność podejmowania trudnych decyzji w warunkach ryzyka i niepewności oraz stwarza zapotrzebowanie na wiedzę z zakresu zarządzania zasobami podmiotów gospodarczych. Zjawiska pandemiczne oraz powstające w związku z nim znaczne utrudnienia czy ograniczenia w funkcjonowaniu biznesu, powodują, iż wielu menedżerów, właścicieli, i specjalistów, poszukuje odpowiedzi, jak organizować i zarządzać biznesem w obliczu tak głębokich zmian społecznych i gospodarczych.

Oferta  Studiów Podyplomowych skierowana jest do:

  • właścicieli firm;
  • menedżerów wyższego i średniego stopnia zarządzania;
  • specjalistów pracujących na samodzielnych stanowiskach.
Back to top